pl
plen

czytaj więcej

Regulamin Willi Eden

Rozpoczęcie pobytu w jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu. [1]

 2. Pokój wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 10.00 dnia następnego.

 3. Recepcja czynna jest w godzinach: 9 - 17. Późniejsze przyjazdy ustalamy indywidualnie.

 4. Pozostała kwota do uregulowania zostanie pobrana w dniu przyjazdu.

 5. W przypadku skrócenia pobytu nie zwracamy różnicy wpłaconej kwoty za dni niewykorzystane.

 6. Willa Eden posiada bezpłatny parking, dostosowany dla samochodów osobowych, niestrzeżony, w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu pozostawionego przez Gościa na parkingu.

 7. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.

 8. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju w godzinach od 7.00 do 22.00.

 9. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej.

 10. Przez cały czas pobytu w willi dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

 11. W całym budynku obowiązuje zakaz palenia oraz zakaz chodzenia w butach narciarskich.

 12. W willi obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.

 13. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń willi powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 14. Gość zobowiązuje się do pozostawienia obiektu w stanie w jakim go zastał.

 15. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

 16. Willa nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy pozostawionych przez gościa w pokoju oraz na terenie willi.

 17. Willa świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję.

 18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji willa przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

 19. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, willa może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu willi.

 20. Willa może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu.

 21. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczania danych Gościa w bazie danych willi zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

 


[1] Dotyczy osób zameldowanych poza granicami Polski

 

22. Usługodawcą jest Firma Usługowa Dariusz Ginter, ul. Polna 14/1, 33-380 Krynica-Zdrój, NIP 734 312 20 77, REGON 121271805
23. Tryb składania reklamacji: droga pocztowa lub mailowa
24. Termin rozpatrywania reklamacji: 14 dni